پیدا

صفحه 61 شب ششم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب ششم بتی کز طرف شب " مه را وطن ساخت ز سنبل سایبان " بر یاسمن ساخت خاقانی شروانی می توان ... درون را بر سخن باید وطن ساخت وطن را با عمل " باغ ختن ساخت جاوید " بینام " fina . blogfa . com